Magyarul magyaráz

Magyarul magyaráz

 A magyar szó népünknek és nyelvünknek saját magunk adta megnevezése. Számos összetételben és sokféle továbbképzett alakban él szókincsünkben; jelentős szócsalád magva.
Itt van mindjárt a magyaráz ige. Jelentése ma: ’érthetővé tesz, kifejt, értelmez’. Ma egy-egy külföldi politikus is, bár nem magyarul beszél, „megmagyarázza kormányának álláspontját”. Ám eredetileg a magyaráz azt jelentette, hogy ’magyarok számára magyar nyelven értelmez’, ebből a jelentésből fejlődött a ’(bármilyen nyelven) értelmez, kifejt’ jelentés. A szó nyelvünkben a kódexek kora óta megtalálható.
A Ferenc legendában például ez olvasható: „alazatos frater bernald ky magarazuala melseges yrasokoth”, azaz: alázatos fráter Bernáld, ki magyaráz vala mélységes írásokat. A tudós szerzetes természetesen nem magyarul magyarázta a mélységes írásokat, hanem a maga nyelvén fejtette ki azok mélyebb értelmét hívei számára. A kódex fordítója a latin interpretare szót adta vissza – helyesen – a magyaráz szóval.
Volt a magyaráz igének ’magyarra fordít’ jelentése is, és ezt a jelentését vette át később a magyarít képzős származék, de jobbára csak szaknyelvi vonatkozásban nyelvé- szeti műszóként. A magyarít nyelvújítás kori szóalkotás, csak 1777-ből adatolható.
A magyar szónak egy másik toldalékos alakja a magyarán. E határozószó eredetileg ezt jelentette: magyar módra, magyar ember módjára. Értelmező szótárunk Vörösmartyt és Petőfit idézi e régi jelentés szemléltetésére: „Vesszen el, aki Egert magyarán nem védi haláláig” – írta Vörösmarty. „Betért a csárdába, ha szólt a muzsika, / S szilaj kedvvel, amúgy magyarán megrakta” – olvassuk Petőfinél. Általában azonban a magyarán ma már azt jelenti, hogy ’érthetően, nyíltan, kertelés nélkül’. Világos, hogy a magyarán ilyen jelentése is általánosítása annak a korábbinak, hogy ’a magyarok számára érthetően’.
A ’nyílt, kertelés nélküli beszélés’ kifejezésére nemcsak a magyar nyelv, hanem néhány más nyelv is olyan szerkezetet alkalmazott, amely szó szerint csak az adott nyelven való beszélést fejezte ki. Például ilyen volt a rómaiak közt a latine loqui: eredetileg ’latinul beszélni’, majd ’nyíltan szólni’. Hasonlóképpen az auf deutsch nemcsak annyit tesz, hogy ’németül’, hanem azt is jelenti: ’érthetően, világosan’. Megvan a megfelelő kifejezés az orosz nyelvben is: ruszkim jazikom govority nemcsak azt jelenti, hogy ’orosz nyelven szólni’, hanem azt is: ’kereken, magyarán megmondani’.